Amazing Facts Philippines

Bakit Hinayaan ng Dios na Makalapit ang Ahas Kina Adan at Eva?

Ang direktang pagpapahiwatig ng tanong ay ang Diyos ang nagtukso kina Adan at Eva. Kung tinukso ng Diyos ang tao, ang dahilan ng pagkahulog ng tao ay hindi tao o ang ahas kundi ang Diyos. Samakatuwid, ang Diyos ay nagkasala sa kasalanan ng tao. Pansinin na ito ay isang pagtatangka upang ilipat ang pagkakasala ng kasalanan mula sa tao, ang gumagawa ng kasalanan, sa Diyos. Ito ang mismong linya ng pag-iisip na sinundan nina Adan at Eva pagkatapos ng pagkabagsak nila. Pansinin ang mga salita ni Adan, “At sinabi ng lalake, Ang babaing ibinigay mong aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin…” (Genesis 3:12).

 

Tinukso ba ng Diyos sina Adan at Eva? Sinasabi sa atin ng Bibliya na hindi tinutukso ng Diyos ang sinumang tao. “Huwag sabihin ng sinoman pagka siya’y tinutukso, Ako’y tinutukso ng Dios; sapagka’t ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man.” (James 1:13)

 

 

Ang Diyablo ang may pananagutan panunukso kina Adan at Eva, hindi ang Diyos. Gayunpaman, hindi nito itinatanggi ang katotohanan na sina Adan at Eva ay may pananagutan sa kanilang mga pagkakasala. “Kundi ang bawa’t tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayo’y ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan: at ang kasalanan, pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan.” (James 1:14, 15) Sina Adan at Eva ay natukso hindi dahil may nanunukso sa kanila kundi dahil pinili nila na matukso.

 

 

Sa kabilang panig, ang pagkakaroon ng ahas, at maging ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sa hardin ay nagbibigay ng pagkakataon kina Adan at Eva na magamit ang kanilang pananampalataya sa Diyos. “At iniutos ng Panginoong Dios sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan: Datapuwa’t sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka’t sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.” (Genesis 2:16, 17) Kung si Adan at Eva ay may totoong pananalig sa mga salita ng Diyos, Kung naniniwala ang mag-asawa na totoo ang sinasabi ng Diyos, hindi sila susuway. “Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako’y mayroong mga gawa: ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. ” (James 2:18)

 

Sa pagpapahintulot sa ahas na kumapit sa ipinagbabawal na punong kahoy, binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng pagkakataong maipakita ang kanilang pagmamahal sa Diyos sa harap ng diyablo. “Sapagka’t ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat.” (1 John 5:3). At O gaano katamis ang pahiwatig, ang Diyos ay may ganap na pananalig sa sangkatauhan!

 

Kung ang hardin ng Eden ay isang setup, hindi ito isang setup upang magkasala ang tao, ito ay isang setup upang mapahiya ang demonyo. Kung hindi natin pinili na mahulog, gaano kamaluwalhati ito! Ngunit, sa halip na magpahiya sa diyablo, nagdala tayo ng kahihiyan sa Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon!

May pag-asa pa ba ang sangkataohan? “At papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. ” (Genesis 3:15) Kung anong nabigong gawin ni Adan sa hardin, siyang ipinagtagumpay ni Jesus sa kalbaryo. Pagpalain ang Panginoon!

Learn Bible Prophecy for FREE: https://study.amazingfacts.ph

Subscribe to us on YouTube: https://bit.ly/afph-yt

Like us on Facebook: https://bit.ly/afph-fb

Support this Ministry: http://bit.ly/champ101

Leave a Comment