Amazing Facts Philippines

Si Jesus ba ang Kordero ng Paskua? Tuklasin ang 10 Kamangha-manghang Paghahambing

Ang Bibliya ay walang duda sa pagsasabi sa atin na ang kordero ng paskua ay sumisimbolo kay Jesus at sa Kanyang sakripisyo. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 5:7, “Sapagka’t ang kordero ng ating paskua ay naihain na.” Narito ang 10 KAMANGHA-MANGHANG PAGHAHAMBING kay Jesus at sa paskua sa kapanahunan ni Moises: LALAKING WALANG KAPINTASAN

 
 • Ang kordero ng paskua ay walang kapintasan. (Exodus 12:15)

 • Si Jesus ay walang dagta ng kasalanan.

Hebrews 4:15 “Sapagka’t tayo’y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma’y walang kasalanan..”

 

WALANG BALI ANG BUTO

 
 • Ang mga buto ng kordero ng paskua ay walang bali. (Exodus 12:46)

 • Ang mga buto ni Jesus ay walang bali

John 19:33  “Nguni’t nang magsiparoon sila kay Jesus, at makitang siya’y patay na, ay hindi na nila inumog ang kaniyang mga hita:”

 

John 19:34  “Gayon ma’y pinalagpasan ang kaniyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal, at pagdaka’y lumabas ang dugo at tubig.” 

 

John 19:35  “At ang nakakita ay nagpatotoo, at ang kaniyang patotoo ay totoo: at nalalaman niyang siya’y nagsasabi ng totoo, upang kayo naman ay magsisampalataya.” 

 

John 19:36  “Sapagka’t ang mga bagay na ito ay nangyari, upang matupad ang kasulatan, Ni isa mang buto niya’y hindi mababali.”  INIHAW SA APOY

 
 • Ang kordero ng paskua ay inihaw sa apoy. (Exodus 12:8, 9)

 • Si Jesus ay sinubok ng mahigpit na pagsubok

1Peter 4:12  “Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo’y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo’y di karaniwang bagay:”

 

1Peter 4:13  “Kundi kayo’y mangagalak, sapagka’t kayo’y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak.”

INIHAW MULA ULO HANGGANG PAA

 
 • Ang kordero ng paskua ay inihaw mula ulo hanggang paa. (Exodus 12:9)

 • Jesus was tempted in all points but without sin.

Hebrews 4:15 “Sapagka’t tayo’y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma’y walang kasalanan.”

 

KAININ NA WALANG TIRA

 
 • Ang kordero ng paskua ay kinakain na walang tira. (Exodus 12:8-10)

 • Ang mga tagasunod ni Jesus ay inaasahan na papapasukin nila si Jesus sa kanilang buhay, si Jesus ay mamumuhay sa loob nila.

Revelations 3:20 “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko.” Galatians 2:20 “Ako’y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito’y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.” TINAPAY NA WALANG LEBADURA

 
 • Ang kordero ng paskua ay kinakain kasama ng tinapay na walang lebadura. (Exodous 12:8)

 • Si Jesus ang tinapay ng buhay na walang halong lebadura ng kasalanan.

John 6:48 “Ako ang tinapay ng kabuhayan.” 1Corinthians 5:7 “Alisin ninyo ang lumang lebadura, upang kayo’y maging bagong limpak, na tulad sa kayo’y walang lebadura. Sapagka’t ang kordero ng ating paskua ay naihain na, sa makatuwid baga’y si Cristo: ” MAPAPAIT NA GULAY

 
 • Ang kordero ng paskua ay kinakain kasama ang mapapait na gulay. (Exodus 12:8)

 • Ang pagtanggap kay Jesus ay may kasamang mapait na pagsisisi sa kasalanan.

Zechariah 12:10 “At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David, at ang mga mananahan sa Jerusalem, ng espiritu ng biyaya at ng daing; at sila’y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan: at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kaniya, na parang kapanglawan sa kaniyang panganay.”

HANDA SA PAGLALAKBAY

 
 • Ang kordero ng paskua ay kinakain na may bigkis ang baywang, nakasapatos ang mga paa, at ang tungkod ay nasa kamay. (Exodus 12:8)

 • Ang pagtanggap kay Jesus ay may kasamang pagbigkis sa isipan at simula ng paglalakbay palabas sa makasalang buhay patungo sa banal na buhay.

1Peter 1:13  “Kaya’t inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo;” 

 

1Peter 1:14  “Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo’y na sa kawalang kaalaman:”

 

1Peter 1:15  “Nguni’t yamang banal ang sa inyo’y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay;”

 

1Peter 1:16  “Sapagka’t nasusulat, Kayo’y mangagpakabanal; sapagka’t ako’y banal.” 

 

KALIGTASAN SA KAMATAYAN

 
 • Ang kamatayan ay dumapo sa lupain ng Ehypto upang sirain ang panganay na mga anak ng mga tao at hayop. Ngunit, hindi ni pinasok ang mga tahanang pinahiran ng dugo ng kordero ng paskua. (Exodus 12:12-13)

 • Ang sakripisyo ni Jesus ay nagligtas sa atin sa ikalawang kamatayan.

Romans 6:23 “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.”

KALIGTASAN SA PAGKAALIPIN

 
 • Ang dugo ng kordero ng paskua ang nagingat sa bayan ng Dios habang dinapuan ng kamatayan ang mga panganay na mga anak ng mga tagaEhypto, ang kamangha-manghang pangyayari na ito ang nagudyok kay Parao na pakawalan ang bayan ng Israel sa pagkakaalipin. (Exodus 12:12, 13, 29-32)

 • Ang dugo ni Jesus ay nagpapalaya sa atin sa pagkakalaipin sa kasalanan.

Romans 6:22  “Datapuwa’t ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan.” 

 

Romans 6:23  “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.”

Learn Bible Prophecy for FREE: https://study.amazingfacts.ph

Subscribe to us on YouTube: https://bit.ly/afph-yt

Like us on Facebook: https://bit.ly/afph-fb

Support this Ministry: http://bit.ly/champ101

Leave a Comment