Amazing Facts Philippines

NABABASA BA NI SATANAS ANG ATING ISIPAN?

Walang duda na makapangyarihan si Satanas ngunit dapat nating tandaan na kailan man ay hindi nya matutumbasan ang kapangyarihan ng Dios. Sa katunayan, walang kahit ni-isang talata sa Biblia ang tumutukoy kay Satanas bilang isang nilalalang na may kakayahang magbasa ng isipan.

Sa kabilang daku, si Jesus at ang Banal na Espiritu ay parehong may kakayahang makapagbasa ng isipan. Ayon sa Markus 2:8, “At pagkaunawa ni Jesus, sa kaniyang espiritu na sila’y nangagbubulaybulay sa kanilang sarili, pagdaka’y sinabi sa kanila, Bakit binubulaybulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso?” Ayon sa 1 Corinto 2:11, “Sapagka’t sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios.”

Ngunit kahit walang kakayahan si Satan sa pagbabasa ng ating iniisip, dapat nating maintindihan na kaya niyang impluwensyahan ang ating pagiisip kaya pinagiingat tayo laban sa kanya. “Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo.” (Epeso 6:11) “(Sapagka’t ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Dios ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta); Na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng bawa’t bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Dios, at bumibihag sa lahat ng pagiisip sa pagtalima kay Cristo.” (2 Corinto 10:4,5).

Learn Bible Prophecy for FREE: https://study.amazingfacts.ph

Subscribe to us on YouTube: https://bit.ly/afph-yt

Like us on Facebook: https://bit.ly/afph-fb

Support this Ministry: http://bit.ly/champ101

Leave a Comment