Amazing Facts Philippines

MAY ILANG LANGIT NGA BA?

May TATLONG mga langit na nabanggit sa Biblia. Nakasulat sa 2 Corinthians 12:2,

“Nakikilala ko ang isang lalake kay Cristo, na mayroong nang labingapat na taon (maging sa katawan, aywan ko; o maging sa labas ng katawan, aywan ko; Dios ang nakaaalam) na inagaw hanggang sa ikatlong langit.”

Kung mayroong ikatlong langit, nararapat din na may ikalawa at una.

Ang sunod na tanong ay nararapat na, “Ano-ano ang tatlong mga langit?”

1. Ang Unang Langit ay ang atmosphere ng ating mundo. Ayon sa Genesis 1:7, 8, “At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon. At tinawag ng Dios ang kalawakan na Langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw.”

2. Ang Pangalawang Langit ay ang Cosmos o ang tinatawag natin na Kalawakan. Ayon sa Deuteronomy 4:19, “At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, sangpu ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin, at paglingkuran, na binahagi ng Panginoon ninyong Dios sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit.”

3. Ang Ikatlong Langit ay ang Paraiso o ang Tahanan ng Dios. Ayon sa Deuteronomy 26:15, “Tumungo ka mula sa iyong banal na tahanan, mula sa langit, at pagpalain mo ang iyong bayang Israel, at ang lupa na iyong ibinigay sa amin, gaya ng iyong isinumpa sa aming mga magulang, na isang lupang binubukalan ng gatas at pulot.”

Learn Bible Prophecy for FREE: https://study.amazingfacts.ph

Subscribe to us on YouTube: https://bit.ly/afph-yt

Like us on Facebook: https://bit.ly/afph-fb

Support this Ministry: http://bit.ly/champ101

Leave a Comment